O nama

Vizija, misija

Vizija Agencije je djelotvorno izvršiti reviziju privatizacije na efikasan i učinkovit način te doprinijeti povećanju općeg i zajedničkog dobra provjerom zakonitosti u procesu privatizacije državne svojine.

Misija Agencije je osigurati da se na profesionalan i učinkovit način te u skladu sa međunarodno priznatim standardima revizije i najboljim praksama u EU provede revizija privatizacije kako bi se utvrdio naknadni proces ispitivanja i ocjene ispravnosti procesa privatizacije gospodarskih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Agencija će pomoći tržištu da funkcioniše bolje, i to učinkovitom provedbom revizije privatizacije.
Agencija ima za cilj osigurati da se na učinkovit način ispita i ocijeni da li je proces privatizacije izvršen na odgovarajući način i u skladu sa zakonskim procedurama te da li je nakon izvršene privatizacije u gospodarskim društvima i bankama došlo do povrede ugovorenih prava i obaveza.