O nama

O agenciji

Agencija za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine nezavisno je i samostalno tijelo čije se zadaće odnose na reviziju privatizacije u skladu sa odredbama Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama (\"Službene novine Federacije BiH\", broj 55/12) i Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (\"Službene novine Federacije BiH\", broj 22/06).

Agencija obavlja poslove propisane odredbama člana 7. Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama (\"Službene novine Federacije BiH\", broj 55/12 - u daljem tekstu: Zakon). Agencija ima javna ovlaštenja u skladu sa odredbama člana 8. Zakona.

Agencija ima svojstvo pravnog lica, sa sjedištem u Sarajevu. Uloga Agencije je omogućiti javnosti da na transparentan način prezentira cjelokupan presjek izvršene privatizacije u cjelokupnom obimu te da da doprinos razvoju BiH društva kroz uspostavu provjere procesa privatizacije i utvrdi nepravilnosti prilikom istih, a isto tako prezentira i one privatizacije koje su uspješno provedene.

Organizacija, upravljanje i rukovođenje Agencijom uređuje se Uredbom o osnovama organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (\"Službene novine Federacije BiH\", br. 16/14; 58/14; 75/14 i 20/15).

Agencija je dužna zapošljavati revizorsko i administrativno osoblje koje ispunjava uslove za obavljanje poslova iz njene nadležnosti oglašavanjem javnog konkursa, u skladu sa posebnim uslovima utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta Agencije. Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (\"Službene novine Federacije BiH\", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) neće se odnositi na zaposlene u Agenciji.